Zásady ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že jste mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já dle svého nejlepšího přesvědčení chráním vaše údaje jako své vlastní a zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení ve smyslu  GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), stávám se správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a řídím se tímto dokumentem:


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kdo je správce?
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku jako Ing. Kamila Vrtišková, Kundratická 4497, 43004 Chomutov, IČ68426372, provozující webovou stránku www.kamilavrtiskova.cz. Vaše osobní údaje zpracuje jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se na zpracování budou podílet.  

Správce jsem nejmenoval pověřence / zmocněnce pro GDPR.

Kontaktní údaje a prohlášení správce
Pokud se mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420777007177 nebo na e-mail: cestujmespolecne@kamilavrtiskova.cz. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.  Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů

Pokud nejste zákazníkem, budou  vám zasílány newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 15 let od udělení.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

·         Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

·         Vedení účetnictví a zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 

Váš souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         podílející se na zajištění provozu služeb,

·         zajišťující marketingové služby.

Správce může mít v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Cookies

Naše webové stránky https://kamilavrtiskova.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V dokumentu Zásady Cookies vás informujeme o používání cookies na našem webu.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla, antivirové programy ve smyslu moderních technologií.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Předání osobních údajů třetím osobám 


Zpracovateli osobních údajů z důvodu zajištění služeb, které nemůže správce zajistit svépomocí, mohou být: Simpleshop, Mailerlite, ComGate, účetní a jiní, u kterých vznikne důvod související s účelem uchování osobních údajů s důrazem na schopnost uchránit osobní údaje v zákonném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.